รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่