พัฒนาทักษะฝีมือภายใต้งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 62

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมทักษะฝีมือ และมอบวุฒิบัตร “การปักผ้าขั้นพื้นฐานด้วยลวดลายในท้องถิ่น” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือ ให้กับแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณจากยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 และส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและตรงกับความต้องการของตลาด