อาสาสมัครแรงงาน

 

ทะเบียนรายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4990/2560   ลงวันที่  19 ตุลาคม  2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
ที่ ชื่อ - สกุล แกนนำตำบล อำเภอ
อำเภอเมืองเชียงใหม่
1 นางจำลอง  จักษุธารา ศรีภูมิ เมืองฯ
2 นายพิมุกข์พงค์  พลับพลาทอง สุเทพ เมืองฯ
3 นางบัวผัด    กันธาสิงห์ หายยา เมืองฯ
4 นางอุมาพร  ทองเพ็ญ พระสิงห์ เมืองฯ
5 นางสาวสุพรรณี  อภิบาล วัดเกต เมืองฯ
6 นายณรงค์  ภักดีศิริวงค์ ท่าศาลา เมืองฯ
7 นางประไพ  อมรศักดิ์ หนองหอย เมืองฯ
8 นางจารุนาถ   ธีรสุวิภากร ช้างคลาน เมืองฯ
9 นางนงลักษณ์  ศิริกุล ช้างเผือก เมืองฯ
10 นางสาวประกายดาว    คำจม ฟ้าฮ่าม เมืองฯ
11 นายธรรมสรณ์  สุวรรณมงคล หนองป่าครั่ง เมืองฯ
12 นายประชา    ชูดี สันผีเสื้อ เมืองฯ
13 นางแก้วเรือน  ดวงงาม ป่าแดด เมืองฯ
14 นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะ ช้างม่อย เมืองฯ
15 นางยุพิน  ไชยวงค์ แม่เหียะ เมืองฯ
16 นางอัจฉราพร  ชนะเลิศ ป่าตัน เมืองฯ
อำเภอจอมทอง
17 นายเอกชัย  คำแปง แม่สอย จอมทอง
18 นายรพีพงศ์  ชัยอาภัย ข่วงเปา จอมทอง
19 นางสาวพิมพ์พิจิตร  กิ่งเมือง ดอยแก้ว จอมทอง
20 นายเริงชัย  จอมนที บ้านหลวง จอมทอง
21 นางสาวกฤษณี   เรืองฤทธิ์ สบเตี๊ยะ จอมทอง
22 นางสาวศุจีนันทน์  บุญธรรม บ้านแปะ จอมทอง
อำเภอแม่แจ่ม
23 นางณัฏฐ์ธีตา  จีนบุญ ท่าผา แม่แจ่ม
24 นางสาวนาฎยา     อินทร ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม
25 นายไพจิต    ชัยปราณี แม่ศึก แม่แจ่ม
26 นายจิณห์  จีนบุญ กองแขก แม่แจ่ม
27 นายนิเวศ   กันธะศิลป์ บ้านทับ แม่แจ่ม
28 นายกริชชาญ  สังเวียนวงษ์ แม่นาจร แม่แจ่ม
29 นายอาทิตย์  สิริพยาบาล ปางหินฝน แม่แจ่ม
อำเภอเชียงดาว
30 นางกนกพร  ท้าวอินทร์ เมืองงาย เชียงดาว
31 นายประสิทธิ์  อนุวรรัตน์ เชียงดาว เชียงดาว
32 นางบัวลอย    ซาวบุญตัน ปิงโค้ง เชียงดาว
33 นายนรภัทร  แก้วไหลมา แม่นะ เชียงดาว
34 นางอักรษร ชุมภู เมืองนะ เชียงดาว
35 นางประกายดาว    ท่อนคำ เมืองคอง เชียงดาว
36 นางสาวนิสารัตน์  จะเลมุนิล ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
อำเภอดอยสะเก็ด
37 นายปิยะ  เกษร ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด
38 นางสาวทัศวรรณ์  ดวงจันทร์คำ แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด
39 นายสมาน    โพธิยา ป่าป้อง ดอยสะเก็ด
40 นายไพรโรจน์    ไทยกรณ์ แม่โป่ง ดอยสะเก็ด
41 นายศรัณย์    ศรีพวงใจ สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด
42 นางศุภิกา   ตระการ ป่าลาน ดอยสะเก็ด
43 นางไพรินทร์  เจนตระกูล สันปูเลย ดอยสะเก็ด
44 นางสาวลำจวน  บุญเย็น ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด
45 ว่าที่ ร.ต.กิตติพงศ์   ทาจี แม่คือ ดอยสะเก็ด
46 นางวรรณิศา  ละเลี่ยม เชิงดอย ดอยสะเก็ด
47 นายสุทัศน์   โพศิริ ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด
48 นางแสงเดือน  ปันศิริ สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด
49 นายไพรทูล  สุกันโท เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด
50 นางนิภาพร     สุทธคำ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด
อำเภอแม่แตง
51 นางเทียนศิริ    แสงแก้ว    อินทขิล แม่แตง
52 นางพิมฤทัย  พันธุ์โพธิ์ ป่าแป๋ แม่แตง
53 นางวนิดา    ชุ่มคำ สบเปิง แม่แตง
54 นางบุษบา   เกษมกิตติกุล แม่หอพระ แม่แตง
55 นายอนุรักษ์  บุตรลักษณ์ บ้านเป้า แม่แตง
56 นางสาวทัศนีย์    บุญสุข เมืองก๋าย แม่แตง
57 นางสุชาดา  อินต๊ะ ขี้เหล็ก แม่แตง
58 นายโรจนศักดิ์  อุดมเดช สันป่ายาง แม่แตง
59 นายไพศาล  ปุริกา สันมหาพน แม่แตง
60 นางบัวจิน  อินต๊ะ กึ๊ดช้าง แม่แตง
61 นางสมศรี  ไชยทอง แม่แตง แม่แตง
62 นายทวีศักดิ์  สายทอง บ้านช้าง แม่แตง
63 นางสาวณัฐชนันท์  ดวงศรี ช่อแล แม่แตง
อำเภอแม่ริม
64 นางอัมพรรณ   จอกแก้ว   ห้วยทราย แม่ริม
65 นางอุษา  สอนนำ แม่สา แม่ริม
66 นางชัญญา    สกุลวรศิลป์ เหมืองแก้ว แม่ริม
67 นางชุ่มใจ  ลอยมี แม่แรม แม่ริม
68 นางเรวดี  ดงสงัด ริมใต้ แม่ริม
69 นางรัตนา  กินราช ริมเหนือ แม่ริม
70 นายบรรจง   วัฒนาสวัสดิ์ ขี้เหล็ก แม่ริม
71 นางนิพันธ์   วงค์หาญ สันโป่ง แม่ริม
72 นางศรีนวล  พรหมมา โป่งแยง แม่ริม
73 นายอภิชาติ   ชาวเวียง สะลวง แม่ริม
74 นางสาวธนิชา  ธนะสาร ดอนแก้ว แม่ริม
อำเภอสะเมิง
75 นายดำเนิน    ไชยชนะ สะเมิงเหนือ สะเมิง
76 นส.กรรณิการ์  เถาวัลย์เถลิง บ่อแก้ว สะเมิง
77 นายสมัคร   สาธุเม สะเมิงใต้ สะเมิง
78 นายพิชัย  บุญมาลา แม่สาบ สะเมิง
79 นางสาวศันสนีย์  บัวหลวง ยั้งเมิน สะเมิง
อำเภอฝาง
80 นายรัชธิชัย  แก้วสิงห์คำ แม่สูน ฝาง
81 นายสุทธิพร    สุภา ม่อนปิ่น ฝาง
82 นายกฤษณ์พีรัช   กรณ์กุลรัศมี โป่งน้ำร้อน ฝาง
83 นางสาวกัญญา   ยาราช เวียง ฝาง
84 นางชนัญชิดา  จินมานะสุข แม่คะ ฝาง
85 นายศิวโรจน์  โอดชุ่ม แม่ข่า ฝาง
86 นางสาวรัชฎาภรณ์  หอมมา แม่งอน ฝาง
87 นางอรุณี   ศรีมูล สันทราย ฝาง
อำเภอแม่อาย
88 นายนิยม  มิตรขุนทด บ้านหลวง แม่อาย
89 นางสาวศศิธร  แสงอาจ ท่าตอน แม่อาย
90 นายสิฐฒิโรจณ์ วิชาการณ์ไพศาล มะลิกา แม่อาย
91 นางสาวปวีณา  ทองงาม สันต้นหมื้อ แม่อาย
92 นางสุพรรณี  กันธะ แม่นาวาง แม่อาย
93 นายณรงค์เดช    บัวหลวง แม่อาย แม่อาย
94 นายจักรี    สิงห์สา แม่สาว แม่อาย
อำเภอพร้าว
95 นางกรรณิการ์  กุยแก้ว บ้านโป่ง พร้าว
96 นางมลิวัลย์   เนตรวิจิตร น้ำแพร่ พร้าว
97 นางจำนงค์  ลือเกียงคำหล้า สันทราย พร้าว
98 นายมนัส    ตันสุภายน เวียง พร้าว
99 นางกินรี  วรรณศิริ แม่แวน พร้าว
100 พ.ท.ทองคำ    กอยากลาง ทุ่งหลวง พร้าว
101 นางสาวนรากร    เรือนต้น ป่าไหน่ พร้าว
102 นางสาวกรัณกรพ์  หงษ์ทอง ป่าตุ้ม พร้าว
103 นางสาวลินลดา    กันถิน แม่ปั๋ง พร้าว
104 นายฉลอง  เชื้อพูล โหล่งขอด พร้าว
105 นางสาวสมถวิล  บุญเติง เขื่อนผาก พร้าว
อำเภอสันป่าตอง
106 นางพรรณวดี    โยธาราษฎร์ บ้านกลาง สันป่าตอง
107 นางลัดดา    ไชยวงศ์ มะขามหลวง สันป่าตอง
108 นางสาวอินทิรา  ดวงแก้ว ยุหว่า สันป่าตอง
109 นายปั๋น  มะโน บ้านแม สันป่าตอง
110 นายวัน    ใจแก้ว น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง
111 นางสาวศรีวรรณ  กันทะอ้าย ทุ่งต้อม สันป่าตอง
112 นายเย็น     ศรีวิชัย ท่าวังพร้าว สันป่าตอง
113 นายโชคสกุล  มหาค้ารุ่ง แม่ก๊า สันป่าตอง
114 นายธีระ    ชัยแก้ว ทุ่งสะโตก สันป่าตอง
115 นายสุพล    หลานชัย สันกลาง สันป่าตอง
116 นายชาญชัย  หลวงอ้าย มะขุนหวาน สันป่าตอง
อำเภอสันกำแพง
117 นางสาวประนอม    มั่งมูล สันกำแพง สันกำแพง
118 นางนิลวรรณ    ระปัน ออนใต้ สันกำแพง
119 นางสุพรรณ    อิธรรมะ แม่ปูคา สันกำแพง
120 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจปัญญา ร้องวัวแดง สันกำแพง
121 นางอรชร    แก้ววงษ์วรรณ ห้วยทราย สันกำแพง
122 นางนันตา  บุญวงค์ บวกค้าง สันกำแพง
123 นางสุนันท์   ปันมูล สันกลาง สันกำแพง
124 นางสาวธนพร  ดวงใจ ต้นเปา สันกำแพง
125 นางสาวนันทภัค  ขันวิชัย แช่ช้าง สันกำแพง
126 นางสาวเรณู    สุวรรณจักร์ ทรายมูล สันกำแพง
อำเภอสันทราย
127 นางดวงงา  เม็งทอง สันนาเม็ง สันทราย
128 นายสุวรรณ์    อัจฉริยภาพ สันทรายน้อย สันทราย
129 นางแรมจันทร์  ปันทะฝั้น สันป่าเปา สันทราย
130 นายสิริณัฎฐ์  ทมินเหมย หนองแหย่ง สันทราย
131 นายประสิทธิ์   ปินตา สันพระเนตร สันทราย
132 นางวิรักษ์  โม่งคำ หนองจ๊อม สันทราย
133 นางพัชรี  เล็นป่าน เมืองเล็น สันทราย
134 นายชูชาติ  พูลทอง สันทรายหลวง สันทราย
135 นางผ่องพรรณ  แสงคำ แม่แฝกใหม่ สันทราย
136 นางสุภา   แซ่ห่าน แม่แฝก สันทราย
137 นายชุมพล    สมบูรณ์ชัย หนองหาร สันทราย
138 นายบุญผาย  สำราญ ป่าไผ่ สันทราย
อำเภอหางดง
139 นายบุญศรี   บัวเงิน    บ้านแหวน หางดง
140 นายทองปอน  ปันทิ สันผักหวาน หางดง
141 นางชวัลลักษณ์   กันธิยะ สบแม่ข่า หางดง
142 นางวรรณวิไล  บัวเรียว หนองควาย หางดง
143 นายนิพนธ์    เวทศักดิ์ หารแก้ว หางดง
144 นายสำราญ  พิมสาร น้ำแพร่ หางดง
145 นางศรีลา  รังสี หนองแก๋ว หางดง
146 นางสาวลดาวัลย์   มูลละ บ้านปง หางดง
147 นางบำเพ็ญ   ดวงแก้ว หางดง หางดง
148 นายบุญสม   กันทะวงค์ หนองตอง หางดง
149 นายสมพล   มะจันทร์ ขุนคง หางดง
อำเภอฮอด
150 นายเหลา  สิงห์บัว บ่อหลวง ฮอด
151 นายดวงต๋า  เทพแก้ว ฮอด ฮอด
152 นายนิคม  วรมนัส หางดง ฮอด
153 นางศรีไพร  วงศ์วาร นาคอเรือ ฮอด
154 นางจินตนา   หวันแดง บ้านตาล ฮอด
155 นางดวงเดือน   แสนเมืองมา บ่อสลี ฮอด
อำเภอดอยเต่า
156 นางนงคราญ  บุญเขียว บงตัน ดอยเต่า
157 นางนิภาพร     ใจเป็ง ดอยเต่า ดอยเต่า
158 นางสาวดวงพร    จันพระยา มีดกา ดอยเต่า
159 นางสาวปาริชาติ    เมืองไทยเจริญ บ้านแอ่น ดอยเต่า
160 นางวรินทร์    หาญเมือง โป่งทุ่ง ดอยเต่า
161 นางวราภรณ์   มาลารัตน์ ท่าเดื่อ ดอยเต่า
อำเภออมก๋อย
162 นางสาวอัมพร   ศรีศตวรรษ  อมก๋อย อมก๋อย
163 นส.เด่นเดือน  ธรรมขันธ์ แม่ตื่น อมก๋อย
164 นายยงยุทธ  อมตปรีชา สบโขง อมก๋อย
165 นายธนเดช  พนาค้ำจุน นาเกียน อมก๋อย
166 นายสุทธิพจน์    ปัญญา ยางเปียง อมก๋อย
167 นางรัตติกาล  มังแก้ว ม่อนจอง อมก๋อย
อำเภอสารภี
168 นางสาวพรทิวา  กันธารส ท่าวังตาล สารภี
169 นางพรรณี  เป็งธินา ขัวมุง สารภี
170 นางศรีนวล  สุภาวัฒน์ สารภี สารภี
171 นางอัมพร  กริ่งกรับ หนองผึ้ง สารภี
172 นายอนันต์  ชมชื่น ชมภู สารภี
173 นางสาวปัทมา  น้อยวรรณา ท่ากว้าง สารภี
174 นางสาวประไพ  ฟองมี หนองแฝก สารภี
175 นางสาวบุษกร  ก่ำศรี ป่าบง สารภี
176 นางสังคม  คุณรังษี ไชยสถาน สารภี
177 นางวสุธิดา  จันทร์แก้ว  สันทราย สารภี
178 นายสวัสดิ์  พงษ์ดวง ดอนแก้ว สารภี
179 นางสาวเอมอร  อุ่นเรือน ยางเนิ้ง สารภี
อำเภอเวียงแหง
180 นางตา   ส่างกาน เปียงหลวง เวียงแหง
181 นางสาวฉวีวรรณ   ใจปวง แสนไห เวียงแหง
182 นางสาวช่อผกา  สันนิถา เมืองแหง เวียงแหง
อำเภอไชยปราการ
183 นางอำภา    ขันธะ ศรีดงเย็น ไชยปราการ
184 นางภาวณี  ต๊ะสุยะ หนองบัว ไชยปราการ
185 นายผัด    เทพก๋า แม่ทะลบ ไชยปราการ
186 นางสาวบุษยา อุดมสม ปงตำ ไชยปราการ
อำเภอแม่วาง
187 นายจันทร์แก้ว    คำปัน ทุ่งรวงทอง แม่วาง
188 นางศรีรัตน์  ไชยปินตา ดอนเปา แม่วาง
189 นางเกศริน  ตุ่นแก้ว แม่วิน แม่วาง
190 นายวสันต์    พรหมมาวัน บ้านกาด แม่วาง
191 นายสมบูรณ์    เรือนเขียว ทุ่งปี้ แม่วาง
อำเภอแม่ออน
192 นางประนอม    สิงห์ขร ออนกลาง แม่ออน
193 นางคำน้อย   ขัติแสง ออนเหนือ แม่ออน
194 นางสุภา     โพนเมืองหล้า ห้วยแก้ว แม่ออน
195 นางทองศรี    ส่วยกุล บ้านสหกรณ์ แม่ออน
196 นายประจวบ   ปัญญาคำ แม่ทา แม่ออน
197 นายแอ๊ด   สุภาหล้า ทาเหนือ แม่ออน
อำเภอดอยหล่อ
198 นายธีรพงค์  แสนศรี ดอยหล่อ ดอยหล่อ
199 นางสาวรุ่งนภา  คำปวง ยางคราม ดอยหล่อ
200 นายเอกราช   ประกอบทรัพย์ สองแคว ดอยหล่อ
201 นางสาวณชญาดา  ยะสาคร สันติสุข ดอยหล่อ
อำเภอกัลยานิวัฒนา
202 นายสุขชัย  สนวิเศษณ์ แจ่มหลวง กัลยานิวัฒนา 
203 นายกิตติพงษ์  นุกา บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา 
204 นายสมิทธิ์   ศรีศักตยา แม่แดด กัลยานิวัฒนา 
ข้อมูล เดือนสิงหาคม 2561