สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 ดาว์นโหลดสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 >> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาส 2 ปี 2559.
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาส 3 ปี 2559.
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาส 4 ปี 2559. 
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับรายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)


>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2560.

>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2560.
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2560.
>> สถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 4 ปี 2560.
>> สถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับรายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)

>> สถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2561. (มกราคม - มีนาคม)
>> สถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2561. (เมษายน - มิถุนายน)
>> สถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2561. (กรกฎาคม - กันยายน)
>> สถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 4 ปี 2561. (ตุลาคม - ธันวาคม)
>> สถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับรายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม)
 
>> สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม - มีนาคม)
>> สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน)
>> สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับไตรมาส 3 ปี 2562 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน)